Estates Construction before

CONTACT
us

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Privacy policy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w BUMA Contractor 1 Sp. z o.o.

 

Wprowadzenie

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” – w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

 

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia wewnętrzne, obejmujące ochronę danych osobowych.

 

Buma Contractor 1 Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowy w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, Buma Contractor 1 Sp. z o.o. przekazuje osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w zindywidualizowanych klauzulach informacyjnych.

 

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej umieszczamy informacje, które przedstawiają wszelkie wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zależności od procesu przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poczuć się spokojnie i poznać swoje prawa.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Kto jest kim w polityce prywatności?

 

My, czyli Buma Contractor 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie adres: Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

 

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

 

Jaki jest cel polityki prywatności?

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych.

 

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Państwu przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.


Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

 

Buma Contractor 1 Sp. z o.o. wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych – Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: krakow@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Buma Contractor 1 Sp. z o.o. dane osobowe”;
  2. listownie: Buma Contractor 1 z o.o., Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, z dopiskiem „IODO”.

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez Buma Contractor 1 Sp. z o.o.

 

Buma Contractor 1 Sp. z o.o. realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

 

Proces (cel) przetwarzania

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy

a)      w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c)       w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO]

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODODane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Sporządzanie statystyk Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

 

Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom

Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.) Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

 

Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Obsługa recepcji Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Monitoring Wizyjny Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Nagrania z monitoringu wizyjnego zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Zapewnienie bezpieczeństwa osób (w tym pracowników), ochrony mienia i zachowaniu w tajemnicy określonych informacji
Realizacja procesu budowlano – inwestycyjnego Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okres przedawnienia roszczeń przewidziany przepisami prawa

 

 

Relizacja procesu budowlanego
Ewidencja wejść na teren budowy Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okres przedawnienia roszczeń przewidziany przepisami prawa

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie poprzez prowadzenie ewidencji osób wchodzących na teren budowy

 

Buma Contractor 1 Sp. z o.o. każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. Buma Contractor 1 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów. Z uwagi na to, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców narzędzi i usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, pozwalającą na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Buma Contractor 1 każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. Buma Contractor 1 zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Buma Contractor 1 Sp. z o.o. przez podmiot, z którym Buma Contractor 1 Sp. z o.o. zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Buma Contractor 1 Sp. z o.o. przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne zawierające wyselekcjonowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą – po zaznaczeniu procesu przetwarzania tożsamego z procesem biznesowym, w którym Państwo biorą udział, wyświetlona zostanie dedykowana Państwu klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Skargi i uwagi

Zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozwalają nam poprawiać jakość świadczonych usług. W przypadku chęci ich wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy do naszego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych:

 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: krakow@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Buma Contractor 1 Sp. z o.o. dane osobowe”;
  2. listownie: Buma Contractor 1 z o.o., Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, z dopiskiem „IODO”.

 

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

 

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

 

Polityka plików cookies

Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis lub nasz Zaufany Partner zapisuje w Twoim Urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.

Pliki cookie w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim Urządzeniu, ani zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu. Przechowywanie informacji na Twoim Urządzeniu lub uzyskiwanie do niego dostępu nie powoduje w nim zmian konfiguracyjnych i zmian w zainstalowanym oprogramowaniu.

Ze względu na ich pochodzenie dzielimy stosowane w Serwisie cookies na:

Ze względu na ich czas wykorzystania, wyróżniamy:

Ze względu na niezbędność ich wykorzystania w celu dostarczenia Ci żądanej przez Ciebie usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez Serwis wyróżniamy niezbędne (essential cookies) oraz opcjonalne (non-essential cookies) pliki cookie:

 

Zgoda wyrażona na wykorzystanie plików cookies może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki..

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

niezbędne pliki cookies, wykorzystywane w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu i umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies; Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie;.

wydajnościowo-analityczne pliki cookies, umożliwiają zbieranie danych analitycznych takich jak liczba wizyt i liczenie ruchu w Serwisie, w celu poprawy wydajności Serwisu i zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem wydajnościowo-analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie;

reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.

Zewnętrzne pliki cookie zostały umieszczone w Serwisie przez Zaufanych Partnerów. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (w szczególności określenie celu i podstawy prawnej przetwarzania) w związku z korzystaniem z zewnętrznych plików cookie jest prowadzone wyłącznie przez Zaufanych Partnerów jako administratorów danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Zaufanych Partnerów w związku z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie w ramach Serwisu, jak również informacje na temat czasu przechowywania plików cookie w ramach Serwisu są dostępne poniżej.

Informujemy, że możesz dokonać odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim Urządzeniu.

Wykorzystanie niezbędnych plików cookie jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych plikach cookies, jednak spowoduje to, że niektóre części Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub całkowicie uniemożliwią do niego dostęp.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Możliwość wyłączenia plików cookies została opisana powyżej.

Narzędzia naszych Zaufanych Partnerów, z których korzystamy:

Google AdWords

Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

Google Analytics

W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Facebook Pixel

Wykorzystujemy tzw. “Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook, udostępniany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , jeśli użytkownik korzysta z serwisu Facebook w USA lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie.

Przetwarzanie danych przez Facebooka w ramach ww. narzędzia, jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku. Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Facebook-Pixel, proponujemy zapoznanie się ze stroną:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez Facebook Pixel i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie typy reklam widzisz na Facebooku, możesz przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu.

HotJar

Do zapisywania ścieżek interakcji z naszymi Serwisami oraz przeprowadzania ankiet możemy używać narzędzia HotJar, dostarczanego przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788, support@hotjar.com. Jest to narzędzie, które anonimowo zapisuje aktywność losowo dobieranych użytkowników w naszych Serwisach. Zbierane przez nie dane analizują nasi projektanci UX, wspomagając w ten sposób rozwiązywanie problemów, na które natykają się użytkownicy, w celu polepszania jakości świadczonych przez nas usług. Listę danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Informujemy, że możesz zrezygnować z monitorowania Twojej aktywności na stronie https://www.hotjar.com/opt-out lub włączając opcję „do not track” w ustawieniach przeglądarki internetowej. (https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe, https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)