Estates Construction dawniej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Regulamin Serwisu

REGULAMIN serwisu

 

Postanowienia ogólne

 

Właścicielem strony internetowej w domenie bumacontractor.pl („Serwis”) jest Spółka Buma Contractor 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000755416, posługująca się numerami: REGON 120183364, NIP 6792876448 (zwana dalej „Buma Contractor”).

Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Buma Contractor, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Buma Contractor.

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością spółki Buma Contractor.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu („Użytkownik”) potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu („Regulamin”)

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Buma Contractor świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Serwisu) usługi („Usługi”) polegające w szczególności na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne),

Poszczególne, określone przez Buma Contractor usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy. Prawo odstąpienia od umowy.

 

Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia świadczenia tejże Usługi przez Buma Contractor tj. odpowiednio: (a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę Serwisu, (b) w przypadku Usług świadczonych na życzenie Użytkownika, w szczególności zaś Usług udostępnianych przez znajdujące się w Serwisie formularze – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza (będącego wyrażeniem przez Użytkownika woli na świadczenie Usługi) lub z momentem innego wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi („Umowa”).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,  (b) w przypadku Usług świadczonych na życzenie Użytkownika- w przypadku formularza kontaktowego, umowa zostaje rozwiązana w momencie wypełnienia stosownego formularza lub wraz z decyzją Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:

  1. łamaniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
  2. usunięciem na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych, niezbędnych do świadczenia Usług w ramach Serwisu,
  3. odmową Użytkownika podania Usługodawcy danych niezbędnych do świadczenia Usługi,
  4. problemami technicznymi niemożliwymi do usunięcia, uniemożliwiającymi świadczenie dla Użytkownika Usługi przez Usługodawcę;

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na piśmie, na adres Buma Contractor wskazany w Regulaminie.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. W szczególności zobowiązany jest: 

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

Odpowiedzialność Buma Contractor

 

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Buma Contractor mogą być uznane za rzetelne.

Buma Contractor dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Buma Contractor zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Buma Contractor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Buma Contractor nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Buma Contractor wydawców polskich i zagranicznych.

Buma Contractor nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Buma Contractor.

Buma Contractor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Buma Contractor zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

W ramach Serwisu Buma Contractor może zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Buma Contractor nie bierze odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty.

Prawa własności intelektualnej

 

Buma Contractor udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Buma Contractor udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Buma Contractor.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Buma Contractor posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Ochrona prywatności i danych osobowych

 

Buma Contractor w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie przeglądania wyświetlanej na nim treści, nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Buma Contractor gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.

Buma Contractor gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny.

Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Buma Contractor zapewnia, że dokłada należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 

  1. poprzez zbieranie danych osobowych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w udostępnianych formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z Polityką Plików Cookies Serwisu.

 

W zw. ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie Administratorem danych osobowych jest

Buma Contractor 1 Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie adres: 00-078, Pl. Piłsudskiego 3.

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, Buma Contractor przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w niniejszym Regulaminie Serwisu. Buma Contractor przetwarza dane Użytkowników Serwisu w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w zgodzie z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej przy każdym formularzu.

Buma Contractor przechowuje dane osobowe przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w ramach Serwisu lub po jej zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.

Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika, a dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

W przypadku uzyskania przez Buma Contractor wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Buma Contractor może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Buma Contractor usługi niezbędne do wykonania Usługi.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Buma Contractor, w tym przekazanych za pośrednictwem formularzy znajdują się przy tych formularzach, w niniejszym Regulaminie Serwisu oraz w Polityce prywatności, na stronie Serwisu.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Buma Contractor należy przesyłać na adres danych kontaktowych inspektora ochrony danych Administratora tj.: rodo.krakow@domd.pl lub na adres siedziby Buma Contractor.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Buma Contractor drogą mailową na adres biurokrakow@domd.pllub drogą pocztową na adres: Buma Contractor 1 sp. z o.o. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków.
  2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Buma Contractor.
  4. O decyzji Buma Contractor Użytkownik zostanie powiadomiony w taki sam sposób, w jaki wysłał do Buma Contractor zgłoszenie reklamacji.

 

Postanowienia końcowe  

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 Buma Contractor ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisie.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny według obowiązujących przepisów.